Földes Községi Könyvtár

A könyvtár története

A Földes Községi Könyvtár 1945-ben alakult meg 500 db kötettel. A könyvtárat a régi kultúrház épületében, majd 1964-től a tanácsháza oldalszárnyában helyezték el.
1976-ig a Községi Könyvtár vezetői voltak: Faragó Bálint, Virágh László, Vékony Gyuláné, Ványi Eszter, Szatai Lajosné, Tóth Józsefné, Kis Mária, Vacsi Ilona.
1980. szeptember 1-én adták át Földesen az Általános Művelődési Központot, melynek tagintézménye lett a Községi Könyvtár is, így a könyvtár átköltözött az Általános Művelődési Központ épületébe. Ekkor lett a könyvtár kettős funkciójú, vagyis olyan nyilvános közkönyvtár, mely iskolai könyvtári feladatokat is ellát.
A könyvtár az okatatás-nevelés folyamatába szervesen beépült. A gyűjteményezésen túl az olvasószolgálati munka az, amely kiemelt szerepet kapott. A tanulók a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket, készségeket, főleg könyvtári órákon és könyvtári foglalkozásokon sajátítják el.
Nagy hagyománya van könyvtárunkban a könyvarátkörnek, az olvasónapló pályázatnak. A Barátunk a könyv olvasópályázaton mindig szívesen veszünk részt a gyerekekkel, a könyvtár dolgozóival. Az olvasópályázat megoldásánál a tanulók segítséget kapnak a könyvtárosoktól és a két könyvtáros asszisztenstől: Szöllősy Józsefnétől és Tóth Miklósnétól.
Az író-olvasó találkozó szervezésekor általában nem a hálózati, központi könyvtár által felajánlott írót, ifjúsági írót kérünk, hanem felnőtt és gyermekközösségek igényeire támaszkodunk. Csak néhány nevet említenék, vedégeink voltak többek között: Bálint Ágnes ifjúsági író, Tatay Sándor író, Marék Veronika ifjúsági író, Tóth Endre költő, Janikovszky Éva ifjúsági író, Bálint György szakíró, Nemre István író, Kósa Csaba és Nógrádi Gyula írók...
A könyvtár kezdeményezésére és szervezésében indult be 1986-ban a Természetvédő Suli.
1989-ben az Általános Művelődési Központ felvette Karácsony Sándor nevét. Az intézmény névfelvételével kapcsolatos előkészületekben igen sok munka hárult a Helytörténeti Bizottságra, annak vezetőjére Péter Imrére, Karacs Zsigmond helytörténészre, az intézmény vezetőire és a könyvárra.
Jómagam gyűjtő, kutató munkához fogtam. Hagyatékokból, antikváriumokból vásároltam meg Karácsony Sándor köteteit.
A készülő dokumentumtár anyagából készítettem egy időszaki kiállítást 1989-ben a névfelvételi ünnepségre. Az időszaki kiállítás emlékkönyvébe Pusztai Ferenc, az akkori államtitkár a következőket jegyezte be:
"A könyvtár törekedjen arra, hogy a kiállítás anyaga együtt maradjon a könyvtárban ebben a rendezésben, mint állandó Karácsony Sándor Emlékkiállítás." (1989. szeptember 15.)

1991-ben Karácsony Sándor, névadónk születésének 100. évfordulóján került átadásra az állandó emlékkiállítás, melynek rendezője vagyok.
Néhány fontosabb esemény, és ezekkel kapcsolatos munkáim, írásaim:

 • A Karácsony Sándor állandó Emlékkiállítás rendezése, 1991. Helye: Karácsony Sándor ÁMK Könyvtára, Földes.

 • 1991 novemberében a Karácsony Sándor emlékkiállítást bemutató tanulmányom a Magyar
  Pedagógiai Társaság és a Tájak-Korok-Múzeumok pályázatának pályadíjában részesült.

 • Hajdú-Bihar megyei Könyvtári TÉKA 1991/1.sz.:Ványi Lajosné: A Karácsony Sándor Emlékkiállításról.

 • 1991 decemberében földesi székhellyel megalakult a Karácsony Sándor Művelődési Társaság.
  A társaság elsőrendű feladatának tekinti Karácsony Sándor életművének felkutatását,
  rendszerezését, megőrzését, népszerűsítését.
  A társaság titkáraként pályázat útján sikerült 100.000 forint támogatást szereznem
  a könyvtár kiállítását bemutató kiadvány készítésére, melyet 1992-ben jelentettünk meg ezer példányban.
  Címe: Karácsony Sándor Emlékkiállítás és bibliográfia.
  Ebben egy tanulmányt és egy válogatást én is közreadtam: Karácsony Sándor Emlékkiállítás;
  Karácsony Sándorról - Könyvek Lapjain címmel. A sorozatnyitó füzetet a jövő pedagógusainak ajánlottuk és ajánljuk.
  A kiadvány tiszteletpéldányait megküldtem a régió pedagógusképző intézményeinek, azok könyvtárainak.
  Reméljük, így még inkább sikerült felhívni a főiskolai hallgatók figyelmét a könyvtárban található neveléstörténeti dokumentumokra.

1992. október 13-16. között intézményünk a Karácsony Sándor Napok helyszíne és társszervezője lett, főszervezője az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja volt. 1993-1998 között közművelődési igazgatóhelyettesként dolgoztam.
Ekkor alakult meg az ifjúsági néptánccsoport, mely nagyon szép szakmai sikereket ért el. A kertbarátkörrel egy pályázati támogatás segítségével felújítottuk a Gúnárkerti csőszházat, melyet a Műemlékvédelmi Felügyelőség is levédett.
A könyvtárban folyamatosan, pályázatok útján (Nemzeti Kulturális Alap, Soros Alapítvány) sikerült támogatást szerezni új könyvek beszerzésére.
A könyvtárban két kiállítás volt: Balásházy János és Herpay Gábor helytörténeti kiállítás.
1996-ban jelent meg könyvtárunk és a Karácsony Sándor Művelődési Társaság támogatásával a Földesi füzetek sorozatnyitó köteteként Bakoss Lajos: Népnyelv és néphagyomány gyűjtése című kiadványa, melyet Karacs Zsigmond rendezett sajtó alá, szerkesztője Ványi Lajosné. E kötet nyelvészeti, néprajzi vonatkozásai miatt fontos helytörténeti kiadvány.
Közművelődési igazgatóként elkészítettem az összevont művelődési intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Tevékenyen közreműködtem a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ pedagógiai és művelődési programjának az elkészítésében.
A Települési Könyvtári Ellátást Fejlesztő Támogatásból származó összegeket új könyvek vásárlására fordítottuk.
1998-ban három továbbképzésen vettem részt, melyek elvégzésével megfeleltem a diplomafrissítésnek.
1999 júliusában megpályáztam a könyvárigazgatói státuszt, melyet elnyertem.
1999. július 1-től az Általános Művelődési Központ szervezeti egységéből kivált az óvoda és a könyvtár. Mindkét intézmény önálló szakmai irányítással működik, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A Földes Községi Könyvtár a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő nagyközségi könyvtár kettős funkcióval, azaz közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat is ellát.
Az 1999-es évben a hagyományos olvasószolgálati munkán túl könyvtárunk új rendezvényformát indított az általános iskolai tanulók részére az olvasóvá nevelés érdekében: a Költészet napi szavalóversenyt. Az elmúlt három év szavalóversenyeinek a témái a következők voltak: "Miért nem születtem ezer év előtt?"; Családi kör; Legkedvesebb versem.
3 alkalommal vettünk részt az Országos Forradalmi Szavalóversenyen.
Két versíró diák írásait küldtük el a "Diákpoézis 2001" verspályázatra, ahol verseikkel eljutottak a Teleki Tehetséggondozó Kollégium kurzusára.
A felnőtt lakosság, főleg a Kertbarátkör kérésére szakíró-olvasó találkozót szeveztünk Pappné dr. Tarányi Zitával,
aki az Ősztől-őszig a kiskertben című könyv írója.
Minden év májusában mozgósítjuk az érdeklődő tanulókat a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet természetismereti vetélkedőjére.
2001-ben sikeresen pályáztam könyvtárfejlesztésre 500.000 Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Alapítványtól.
2001-ben pályázati támogatással sikerült könyvtárunknak beszereznie egy nagyteljesítményű fénymásolót,
így beindíthattuk ezt a szolgáltatást is, melyre igény van.
2001-ben sikeresen pályáztunk az Információs társadalom megvalósításában közreműködő könyvtárak támogatása című (SZT-IS-2) pályázatra, és elnyertük az "A" kis csomagot, azaz: 6 db multimédiás számítógépet operációs rendszerrel, 1 db hálózati lézernyomtatót, a helyi LAN hálózat kiépítését. Ennek összege: 2.030.000 Ft. A pályázat részeként gépenként egy Microsoft Office XP programot, internet bekötést, egy éves internet előfizetést és egy könyvtáros ingyenes továbbképzést is elnyertünk. Az önkormányzat a költségvetési keretünkben biztosította az ISDN telefonbekötést, a számítógépasztalok elkészíttetését, védőrácsok felhelyezését a riasztóberendezés mellé.
2000 áprilisában kezdtünk hozzá a könyvtári állomány vonalkódos feldolgozásához, közhasznú munkás segítségével. Ekkor kaptunk az önkormányzattól egy Pentium III-as számítógépet. A könyvtár belépett a Libtech Egyesületbe, így a könyvtár e feldolgozó munkához szükséges adathordozókat és eszközöket kedvezményesen kapta meg. A feldolgozómunka beindításához szakmai továbbképzésen vettünk részt a Megyei Könyvtárban. Stiegelmaier István, a program készítője, és Burai István, a megyei könyvtár informatikusa a kezdeti nehézségeknél mindig segítségünkre siettek szakmai tanácsokkal.
A nyáron kiegészítettük az új szolgáltatásoknak megfelelően a Könyvtárhasználati Szabályzatot. Így megkezdődött az internetezés a Karácsony Sándor Emlékszobában. A könyvtárban Gondáné Gaál Annamária informatikus könyvtáros vezetésével beindulhatott a felnőttek részére a számítógép és az internet használatát népszerűsítő tanfolyam. A főiskolai hallgatók és az érdeklődő felnőttek ma már állandó vendégei az internetes szobának.
Könyvtárunk több, mint 24.000 dokumentummal áll az érdeklődő felnőtt és gyermek olvasók rendelkezésére. Évek óta stabil olvasótáborral rendelkezünk. Olvasóink létszáma közel 1100 fő.
28 féle napilap és folyóirat várja a gyermek és felnőtt olvasókat könyvtárunkban. A helytörténeti cikkek válogatott anyagát sajtókivágat formájában őrízzük.
Serbán Ivett és Kiss Lajos segítségével a könyvtár teljes anyagát számítógépes nyilvántartásba vettük, így áttértünk a számítógépes kölcsönzésre. Könyvtárunk csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei Közös Könyvtári Elektronikus Katalógushoz, így könyvtárunk dokumentumállományáról az interneten is tájékozódhatnak olvasóink.
Könyvtárunk kiemelt feladata a Karácsony Sándor állandó Emlékkiállítás gondozása. E kiállítás anyagából eddig húsz neveléstörténeti dolgozat és diplomamunka született.
A kiállítás népszerűsítése érdekében annak adatait már közzétettük a Látnivalók Magyarországon és a Látnivalók Hajdú-Bihar Megyében című útikönyvekben. A most készülő Magyarországi Múzeumok című kiadványban pedig az adatokon túl egy rövid neveléstörténeti bemutatást is közreadunk. Ugyanakkor feladatomnak tekintem munkatársaimmal együtt, hogy Karácsony Sándor egyik legfontosabb írása, a Magyar nevelés (az 1948-as szárszói "Magyar Élet" táborozásán tartott előadás) és a Karácsony Sándor Emlékkiállítás és Bibliográfia című kiadványunk az interneten keresztül is hozzáférhetővé váljon a jelen és jövő pedagógusai számára. Természetesen szeretnénk folytatni Karácsony Sándor írásainak bemutatását az interneten, ha erre lehetőségünk nyílik. Így ezáltal a méltatlanul elfeledett Karácsony Sándor pedagógus és filozófus szellemi hagyatéka ismét elérhetővé és kutathatóvá válik sokak számára.
2001-ben az ÁMK szakfelügyelője, Suszter László érintőlegesen vizsgálta a könyvtár munkáját, melyet pozitívan értékelt és dokumentációit példaértékűnek minősítette. 2002-ben dr. Bényei Miklós könyvtári szakfelügyelő tartott vizsgálatot, aki a könyvtári munka dokumentációit precíznek, követésre méltónak ítélte meg, és előírta egy programozó alkalmazását, aki a rendszergazda feladatát látja el.

Részlet a jegyzőkönyvből:
"A Földes Községi Könyvtár sokáig sajátos helyzetben lévő szolgáltató helyként működött (egy nagyközségi általános művelődési központ keretében). Mintegy három esztendeje szervezetileg önállósult. Azóta egyrészt megtartotta korábbi kettős funkcióját, elért eredményeit, folytatta addigi kezdeményezéseit, másrészt az önkormányzat megértő támogatásával és az igazgatónő, a munkatársak hozzáértő, áldozatos erőfeszítéseivel tovább lépett előre a korszerű közkönyvtári szolgáltatás útján. A számítógépes fejlesztés megteremtette az internetes csatlakozás lehetőségét, amely a könyvtárhasználók számára nagyszerű esély, ugyanakkor magában hordozza annak esélyét is, hogy a földesi könyvtár helyismereti információi, mindenekelőtt a Karácsony Sándorra vonatkozó információk az ország, sőt a világ más könyvtáraiban is hozzáférhetővé váljanak."

Írta: Ványi Lajosné nyugalmazott könyvtárigazgató