A FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Földes Nagyközség Önkormányzata, mint fenntartó a Földes Községi Könyvtárral (4177
Földes, Karácsony Sándor tér 6.) egyetértésben az intézmény Könyvtárhasználati Szabályzatát
az alábbiak szerint határozza meg:

Postacím: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.
Telefon: 06 (54) 531-041; 531-042
Fax: 06 (54) 531-042

Nyitvatartás:
(iskolai tanév közben)

Hétfő: Zárva
Kedd-Csütörtök: 09.45 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
Péntek: 09.45 – 12.00 h
13.00 – 18.00 h
Szombat: 08.00 – 12.00 h
Nyári nyitvatartás:

Hétfő: Zárva
Kedd: 13.00-17.00 h
Szerda: 13.00-17.00 h
Csütörtök: 13.00-17.00 h
Péntek: 13.00-17.00 h
Szombat: 08.00-12.00 h

Általános szabályok:

1. A könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében – csak megfelelő
 öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan
 hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti
  az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra.
2. A könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. Állományvédelmi
  szempontból a ruhatár használata az előtérben kötelező. A ruhákban, táskákban
  hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
3. A kiválasztó-térben és az emlékszobában étkezni tilos.
4. Dohányozni a könyvtár területén tilos!
5. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
6. A könyvtár dokumentumait vonalkóddal látta el, azok megrongálása tilos.
7. A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának
  engedélyével rakhatók ki.
8. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a
 szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatók.
9. Köszönettel vesszük az adományokat és a pártoló tagságot. A pártoló tagok igényeit a
  dokumentum beszerzéseknél és a szolgáltatásoknál – lehetőségeinkhez mérten – figyelembe vesszük.


A könyvtárhasználat feltételei:
1. A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő
 adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának
  vagy útlevelének száma (1977. évi CXL. tv. 57.§ (1), a 16 éven aluliak esetében a
 jótálló adatait a felelősségvállalási nyilatkozaton fel kell tüntetni; a statisztikai
  nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését,
  tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
2. A könyvtárat használhatja minden magyar és külföldi állampolgár, aki a
  könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára
  nézve kötelezőnek ismeri el.
3. Az adatok valódiságát személyigazolvánnyal, útlevéllel vagy tartózkodási engedéllyel
 szükséges igazolni.
4. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag a nyilvántartás számára használja,
 illetéktelen személynek vagy szervnek az át nem adja.
5. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba.
6. Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs dokumentum tartozása, vagy
 díjhátraléka – adatait töröljük a nyilvántartásainkból. 7. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége, a változás
 átvezetése a könyvtár kötelessége.


A könyvtári szolgáltatások köre:

1. Ingyenesen biztosított alapszolgáltatások:
• Könyvtárlátogatás;
• Kijelölt gyűjtemények helyben használata;
• Állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata;
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

2. Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:
• Térítés nélküli szolgáltatások;
• Kijelölt gyűjteményrészek kölcsönzése;
• Térítésköteles szolgáltatások;
• Könyvtárközi kölcsönzés;
• Elkülönített állományrészek engedélyhez kötött kölcsönzése.
• Másolatszolgáltatás nyomtatott anyagról.

3. Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésköteles szolgáltatások:
• Fénymásolás,
• Nyomtatás.

A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének módja:

• A könyvtárhasználó jogosult a községi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.
• A könyvtárhasználó észrevételekkel, javaslatokkal élhet a könyvtár működésével,
 szolgáltatásaival kapcsolatban, amit a könyvtár a fenntartóval egyeztet.
• Amennyiben a könyvtárhasználó az általa olvasott vagy használt dokumentumot
 elveszti vagy megrongálja, köteles a pótlás költségeit megtéríteni. Minden eset egyedi
 elbírálás alá esik, a díj mértékét a dokumentum gyűjteményi értéke határozza meg. A
  könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak a könyvtári állomány védelmét és a
  használók érdekeit szolgálják. A szabályok súlyos megsértése a könyvtárhasználatból
  való kizárást vonhatja maga után.
• Helyben olvasás és tájékoztatás célját szolgáló dokumentumok és az elkülönített
  állományrészek anyaga nem kölcsönözhető. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben,
 külön engedéllyel és feltételekkel lehet.

Beiratkozás a könyvtárba:

A könyvtár a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a megadott személyes adatok
védelméről gondoskodni. A könyvtárhasználó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat, valamint az
olvasójegy elvesztését köteles bejelenteni.

A könyvtár beiratkozási díját két tételben állapítjuk meg:
Ha az olvasó a könyvtári szolgáltatások közül csak a könyvek kölcsönzését és a számítógép
használatot kívánja igénybe venni, akkor csak alap beiratkozási díjat kell fizetnie.
Ha az olvasó a könyvek kölcsönzésén és a számítógép használaton túl Internetezni is kíván, a
könyvtár emelt szintű szolgáltatását veszi igénybe.
Ebben az esetben az éves alap beiratkozási díj mellett kiegészítő beiratkozási díjat is kell
fizetni.
A kiegészítő díjtétel minden internetezni kívánó olvasó esetében kötelező, mentességet e
díjtétel alól senki sem kaphat.

Beiratkozási kedvezmények:
A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
- A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek az 1997. évi CXL. törvény 56.§ (6) bekezdése
  szerint,
- A pedagógusok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19.§ (2) bekezdése
  alapján,
- A súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők a 49/2009. (XII.29.) EüM
 rendelet 3.§-a alapján,
- A muzeális intézmények és levéltárak dolgozói a 6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.§ (2)
 bekezdése alapján,
- A könyvtári dolgozók a 6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján.
 A 16 éven felüli tanulóknak és a nyugdíjasoknak 50% kedvezmény jár.

A beiratkozott könyvtárhasználó egy alkalommal 6 könyvet kölcsönözhet három hétre.
A kölcsönzési idő egyszer további három hétre meghosszabbítható.
Ha a könyvtárhasználó a kölcsönzési idő lejártakor nem adja vissza a kikölcsönzött
dokumentumot és nem kéri a kölcsönzési határidő meghosszabbítását, késedelmi díjat köteles
fizetni.

Fénymásolás és nyomtatás:
A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben a nem könyvtári
anyagokról - a copyright jogok figyelembe vételével - másolat kérhető.
A könyvtárban lehetőség van saját készítésű, ill. vírusmentes információhordozón hozott
anyag vagy az interneten hozzáférhető információk nyomtatásra is, a szerzői jogvédelmi
szabályok szigorú betartása mellett.

A számítógép és az Internet használata:
Könyvtárunkban szolgáltatási díj ellenében lehetőség van az Internet használatára, ill.
számítógépek használata szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre stb. Internet használata
nélkül.
A használat történhet önállóan, de szükség esetén intézményünk dolgozói készséggel állnak
olvasóink rendelkezésére.

Az Internet használatakor kérjük az alábbiak betartását:

1. Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati
 szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet.
2. A gép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
3. Akár saját vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre
  nem lehet!
4. A számítógépben lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni
  tilos!

Az Internetről állományok letöltése csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű
alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással történhet.
Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell
kérni.
A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy
tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő
megkötései felülbírálhatják a fenti megjegyzéseket.
Ugyanakkor ő a felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való
terjesztése ne sértse mások szerzői jogait.

A Földes Községi Könyvtár, mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség
merül fel egy dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát
megtiltsa.

Szolgáltatási díjaink:

Alap beiratkozási díj 300. – Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj 150. – Ft/év
Kiegészítő beiratkozási díj 500. – Ft/év
Könyvtárközi kölcsönzés 800. – Ft/dokumentum
Fénymásolás A/4-es méret, 1 oldal/lap 25. – Ft/lap
Fénymásolás A/4-es méret, 2 oldal/lap 40. – Ft/lap
Fénymásolás A/3-as méret, 1 oldal/lap 45. – Ft/lap
Fénymásolás A/3-as méret, 2 oldal/lap 60. – Ft/lap
Színes fénymásolás A/4-es méret 500. – Ft/lap
Színes fénymásolás A/3-as méret 1000. – Ft/lap
Nyomtatás A/4-es méret, 1 oldal/lap 25. – Ft/lap
Nyomtatás A/4-es méret, 2 oldal/lap 40. – Ft/lap
Nyomtatás A/3-as méret, 1 oldal/lap 45. – Ft/lap
Nyomtatás A/3-as méret, 2 oldal/lap 60. – Ft/lap
Színes nyomtatás A/4-es méret 500. – Ft/lap
Színes nyomtatás A/3-as méret 1000. – Ft/lap
Számítógép használat 100. – Ft/30 perc
Internet használat 150. – Ft/30 perc
Késedelmi díj első felszólításkor 100. – Ft/dokumentum
Késedelmi díj második felszólításkor 200. – Ft/dokumentum
Késedelmi díj harmadik felszólításkor 500. – Ft/dokumentum
Olvasójegy pótlása 300. – Ft
Vonalkód megrongálása 200. – Ft/vonalkód

Az árak bruttóban értendők, mivel a Földes Községi Könyvtár az alanyi adómentes körbe
tartozik!

Záradék:
A Földes Községi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát Földes Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23./2014. (II. 12.) számú határozatával hagyta jóvá.